WORD NU LID MET 50% KORTING OP UW LIDMAATSCHAP 2019..................BEL 0575-467533 (KEUZE 2) OF MAIL INFO@GCZELLE.NL

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ACHTERHOEKS OPEN 2018

Speeldata voorrondes:   Zaterdag 16 juni, zondag 17 juni en maandag 18 juni
Speeldatum finale:          Zaterdag 23 juni 2018

1.    Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de door de “Commissie Achterhoeks Open” van golfclub ’t Zelle (hierna te noemen ‘Commissie’) georganiseerde wedstrijd onder de naam Achterhoeks Open.

De wedstrijd wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf as approved by the R&A Rules Limited and the United States Golf Association” en de door de NGF gepubliceerde “Golfregels”. Het wedstrijdreglement van Golfclub ’t Zelle is van toepassing, evenals de geldende lokale regels. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om hiervan op de hoogte te zijn. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit reglement en het wedstrijdreglement van ’t Zelle is dit reglement leidend.

De ‘Commissie’ bepaalt het inschrijfgeld, de wedstrijdvorm en andere relevante bepalingen.

Daar waar in dit reglement sprake is van speler wordt ook speelster bedoeld.

2.    Handicap
Deelname aan het Achterhoeks Open is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een EGA handicap van maximaal 36.0 of een door de NGF erkende buitenlandse handicap van maximaal 36.0. De handicap geldt op het moment van inschrijven. De speler is er voor verantwoordelijk dat de inschrijving voor het Achterhoeks Open met de juiste handicap gebeurt.

3.    Doping, Seksuele intimidatie en Matchfixing
Spelers zijn door hun deelname onderworpen aan het geldende Dopingreglement, het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie en het Tuchtreglement Matchfixing, zoals bedoeld in artikel 30 van de Statuten van de NGF. Een speler mag geen gebruik maken van verboden stoffen en/of methoden, die voorkomen op de meest recente door WADA vastgestelde en in werking getreden dopinglijst. Niet meewerken aan een dopingcontrole of het overtreden van een tuchtreglement leidt tot diskwalificatie en tot het indienen van een klacht bij de Tuchtcommissie van de NGF.

4.    Voorwaarden van deelname
Elke handicapmutatie, welke leidt tot indeling in een andere categorie, dient direct schriftelijk aan de ‘Commissie’ doorgegeven te worden.

U dient een zo recent mogelijk afschrift van uw handicapregistratie te tonen op de speeldag.

De plaatsing geschiedt op volgorde van betaling en er wordt in de voorronde, zoveel als mogelijk  is, rekening gehouden met de door u opgegeven voorkeurdata.

Eenmaal opgegeven voorkeurdata kunnen niet meer worden gewijzigd.

Indeling en speelvolgorde worden bepaald door de ‘Commissie’, bij niet plaatsen krijgt u bericht met opgave van reden.

5.    Inschrijven
Er wordt gespeeld in drie categorieën bij de dames en drie categorieën bij de heren:

Heren:

Dames:

Categorie 1: 0.0 – 12.0 (Strokeplay)  

Categorie 1: 0.0 – 14.0 (Strokeplay)

Categorie 2: 8.0 – 20.0 (Stableford)    

Categorie 2: 8.0 – 20.0 (Stableford)      

Categorie 3: 20.1 – 36.0 (Stableford)    

Categorie 3: 20.1 – 36.0 (Stableford)

Inschrijven is alleen mogelijk via:
https://www.gczelle.nl/inschrijven-achterhoeks-open-2018/432.

Elke speler speelt (zie NB 1) een voorronde op zaterdag 16 juni, zondag 17 juni of maandag 18 juni om zich te kwalificeren voor één van de 75 finaleplaatsen op zaterdag 23 juni 2018.

De strokeplay-wedstrijden van categorie 1 bij zowel de dames als de heren worden gespeeld zonder handicapverrekening. De stableford-wedstrijden van categorie 2 en 3 bij zowel de dames als de heren worden gespeeld met handicapverrekening.

Zowel tijdens de voorrondes als tijdens de finale spelen de heren vanaf de gele tee, de dames vanaf de rode tee.

De ‘Commissie’ behoudt zich het recht voor om op grond van ervaringen, opgedaan in vorige edities van het toernooi, inschrijvingen van spelers te weigeren.

NB 1. De winnaar en winnares van het Achterhoeks Open 2017 spelen op uitnodiging en zijn vrijgesteld van het spelen van een voorronde.

6.    Inschrijfgeld en betaling
Het inschrijfgeld bedraagt € 80,-. Dit bedrag is inclusief een maaltijd voor de ronde(s) en een maaltijd na de gespeelde ronde(s). Spelers van golfclub ’t Zelle betalen € 55,-.

De inschrijving wordt definitief bij de ontvangst van het inschrijfgeld op Rabobankrekening NL86RABO032.74.36.751 t.n.v. Golfclub ’t Zelle Hengelo (Gld) o.v.v. naam, voorletters, woonplaats en inschrijfdatum. De betaling dient vóór maandag 4 juni 2018 op genoemde rekening binnen te zijn.

De toezegging geldt totdat het maximum van 270 inschrijvingen is bereikt. De datum van binnenkomst van de betaling is hiervoor bepalend. Hiermee heeft men het recht om mee te doen aan 1 voorronde en eventueel de finale. De indeling van de voorrondes zal uiterlijk op maandag 11 juni 2018 op de website van golfclub ’t Zelle worden gepubliceerd.

7.    No Show
Onder No Show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start. Er zal geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld.

8.    Restitutie inschrijfgeld
Bij afmelding, voordat de inschrijving gesloten is, heeft men recht op teruggave van het gehele inschrijfgeld.  Bij afmelding na 4 juni 2018 zal restitutie plaatsvinden onder inhouding van € 25,- voor reeds gemaakte kosten.

9.    Sluiting inschrijving
De inschrijftermijn is vanaf zondag 1 april tot en met zondag 3 juni 2018. Het is uitsluitend ter beoordeling van de ‘Commissie’ om eventueel te late inschrijvingen te accepteren.

10.  Handicart
Spelers uit categorie 1 moeten gedurende de vastgestelde ronde te allen tijde lopen (zie pagina 162 en 163 van het Nederlandse regelboekje voor straf voor overtreding van deze bepaling). Teneinde de snelheid van het spel te bevorderen is het alle spelers uit elke categorie toegestaan, om bij een verloren bal gebruik te maken van een handicart om de speler terug te brengen naar de plaats vanwaar de bal het laatst werd geslagen. Spelers uit categorie 2 en 3 is het gebruik van een handicart, volgens de geldende regels, toegestaan. Deze bepaling geldt zowel voor de voorronde als voor de finale.

11.  Caddies
Zowel bij de voorronde als op de finale mag een speler worden bijgestaan door één caddie volgens Regel 6-4.

12.  Hoffelijkheid
De speler dient zich te onthouden van elke uiting, die door de ‘Commissie’ onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette mag de ‘Commissie’ de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7. De speler dient zich gedurende de wedstrijddagen tevens te onthouden van elke handeling, die de belangen kan schaden van golfclub ’t Zelle en de NGF, van één van haar leden of van de golfsport in het algemeen.

13.  Meldingstijd op de wedstrijddag
De speler behoort zich ten minste dertig minuten voor zijn starttijd bij de ‘Commissie’ aan de wedstrijdtafel te melden. De speler dient uiterlijk tien minuten voor zijn starttijd op de eerste afslagplaats aanwezig te zijn.

Indien de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt, is de straf voor te laat starten twee strafslagen op de eerste te spelen hole.

Indien de speler meer dan vijf minuten na zijn starttijd aankomt en er zijn geen omstandigheden die het rechtvaardigen om af te zien van de straf van diskwalificatie volgens Regel 33-7 wordt de speler gediskwalificeerd.

14.  Scorekaart
Na het melden ontvangt de speler zijn scorekaart. De speler dient, voor aanvang van de wedstrijd, de scorekaart uit te wisselen met zijn marker.

15.  Mobiele communicatiemiddelen
Mobiele communicatiemiddelen mogen tijdens wedstrijden, met inachtneming van de Plaatselijke Regel ‘Gebruik afstandsmeters’, alleen gebruikt worden in geval van nood. Zij mogen dus niet zodanig ingeschakeld zijn dat zij overlast of hinder kunnen veroorzaken.

16.  Langzaam spel
Er dient zonder onnodig oponthoud te worden gespeeld. Een speler kan twee strafslagen krijgen op basis van Regel 6-7 ‘onnodig oponthoud’ indien hij geen provisionele bal speelt, terwijl de situatie dit wel vereist.

Bij het onnodig ophouden van een wedstrijd (slow play) kan de ‘Commissie’ en/of de referee, bijzondere omstandigheden daargelaten, de in Regel 6-7 genoemde straf opleggen.

Een partij, die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole afstand verliest, dient uit eigener beweging en duidelijk zichtbaar de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan. Doorlaten moet altijd worden geaccepteerd.

Indien men bij Stableford-wedstrijden op een hole geen Stablefordpunten meer kan scoren is men   verplicht de bal op te nemen.

Aanwijzingen, gegeven door de ‘Commissie’ of door de referees in het belang van de doorstroming in de baan, moeten worden opgevolgd.

17.  Onderbreken van het spel
De ‘Commissie’ is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de spelers aan de wedstrijd. De spelers blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens de wedstrijd. Om het verloop van de wedstrijd goed te organiseren kan de ‘Commissie’ gebruik maken van een signaal:

Een lang aangehouden toon

Het spel moet onmiddellijk onderbroken worden

Twee lang aangehouden tonen

De wedstrijd wordt definitief gestaakt

Drie opeenvolgende tonen herhaald

Het spel onderbreken (uitspelen hole mag)

Twee korte tonen herhaald:

Het spel hervatten

Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij omstandigheden het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen volgens Regel 33-7.

18.  Inleveren van de scorekaart
Na afloop van de wedstrijd dient de speler de correct ingevulde, gecontroleerde en ondertekende scorekaart zo spoedig mogelijk bij de ‘Commissie’ aan de wedstrijdtafel in te leveren. De marker dient eveneens zijn naam en de scorekaart te ondertekenen.

De speler dient zelf zorg te dragen voor het inleveren van zijn scorekaart bij zijn ‘Home Course’. Dit is van toepassing op de wedstrijden die in de voorronde worden gespeeld, alsmede op de wedstrijd die op de finale wordt gespeeld. Scorekaarten worden niet nagezonden.

19.  Resultaat tijdens voorronde
Het behaalde resultaat tijdens de voorronde telt niet mee voor het eindresultaat, maar is wel van invloed op de EGA Handicap en de Playing Handicap in de te spelen finale.

In geval een speler zich kwalificeert voor de finale, speelt hij op de finale in dezelfde categorie als hij gespeeld heeft in de voorronde. Voor de finale plaatsen zich in totaal maximaal 75 dames en heren, verdeeld over de 3 categorieën.

Bij een gelijke stand binnen categorie 2 en 3 wordt het resultaat mede bepaald door de scores op de laatste 9, respectievelijk 6, 3 of de laatste hole. Hetzelfde geldt voor de voor de finale aan te leggen reservelijst van spelers binnen een bepaalde categorie.

20.  Vaststelling van de einduitslag
Bij gelijke resultaten van spelers van Categorie 1 tijdens de finale wordt er niet overgespeeld. Door het spelen van een sudden-death play-off wordt de winnaar bepaald. De beslissingswedstrijd wordt gespeeld op de holes 1, 9, 10, 18, 1 etc.  De play-off wordt direct na de vastgestelde ronde gespeeld. De play-off is een verlenging van de vastgestelde ronde.

Is de winnaar bekend, maar hebben de nummers twee, drie, enz. hetzelfde aantal slagen, dan wordt het resultaat mede bepaald door de scores op de laatste 9, respectievelijk 6, 3 of de laatste hole.

Het toernooi levert zowel bij de dames als de heren de winnaar op van het Achterhoeks Open 2017.

Bovendien zal onder de spelers van categorie 1, zowel bij de dames als de heren, de Achterhoeks Kampioen worden aangewezen. Daarvoor komen in aanmerking de spelers die lid zijn van een Achterhoekse golfclub en/of geboren zijn in de Achterhoek en/of woonachtig zijn in de Achterhoek of de Liemers.

21.  Prijsuitreiking
De prijsuitreiking geschiedt zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd. Het recht op een prijs vervalt indien de betreffende speler zonder gegronde reden niet bij de prijsuitreiking aanwezig is en zich evenmin laat vertegenwoordigen. De speler wordt geacht op gepaste wijze gekleed bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

22.  Verdere bepalingen
Tijdens de voorronde wordt een waardebon van € 200,- uitgekeerd aan de speler die op hole 8 een hole-in-one slaat.

Tijdens de finale wordt aan de eerste speler die op hole 15 een hole-in-one slaat, een door een sponsor ter beschikking gestelde auto aangeboden.

De speler, die het baanrecord verbetert, ontvangt een waardebon van € 700,-.

23.  Onvoorziene gevallen
Daar, waar de van toepassing zijnde reglementen niet in voorzien, beslist de ‘Commissie’.

24.  Inwerkingtreding
Het Wedstrijdreglement Achterhoeks Open treedt in werking op 1 april 2018.

Download(s) bij Wedstrijdreglement

Baan status

​​Baaninfo: 0575-467533 (keuze 4)​
Laatste update: donderdag 27-06-2019 10:00
18-holes wedstrijdbaan
Open
Er geldt een rookverbod in de gehele baan.
9-holes Par3 baan
Open
Er geldt een rookverbod in de gehele baan.
Driving range
Open
Pitching/chipping green
Open
Putting green 1
Open
Putting green 2
Open
Buggys en handicarts
Toegestaan
Trolleys
Toegestaan
Qualifying
Ja
Horeca
Open
Golfshop
Open
Secretariaat
Open
Het secretariaat is geopend op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Lees meer

Kalender

Jaarkalender
Er staan op deze dag één of meerdere evenementen gepland.

Regelquiz

Lid worden? Les nemen?

WORD NU LID, MET 40%  KORTING OP UW LIDMAATSCHAP

Meer weten? Wij staan u graag te woord: 0575-467533 (keuze 2), ma t/m vr van 09.00 uur - 14.00 uur. Of stuur een mail naar info@gczelle.nl.

Klik hier voor ons beginners lesarrangement.

Klik hier voor meer informatie, brochures en aanmeldingsformulieren.

Nog geen lid worden maar wel geïnteresseerd om uw Handicap Registratie en NGF lidmaatschap via ons te regelen?

Klik hier voor meer informatie en het aanmeldingsformulier Handicap Registratie.

Golfclub 't Zelle heet u graag welkom.